Historik

Lainio Bysamfällighet – Historik

Hemsidans historik

Hemsidan för Lainio bysamfällighet kom till under 2011.

Dåvarande ordförande och sekreterare ville ha ett snabbare och modernare media att sprida information till delägarna då många delägare är spridda inte bara inom Sveriges gränser utan även runt om i världen. Andra typer av sociala medier kunde kanske ha använts men med tanke på samfällighetens verksamhet och behov av uppdateringstakt föll valet på en enkel hemsida.

Styrelsens sammansättning

Har du kännedom om eller kanske till och bilder på vilka som var med i styrelsen? Kontakta gärna administratören.

År Ordförande Kassör Sekreterare
2013 -2018 Arne Henriksson Per Baldemar
Rune Elenius till 2015
Siv-Britt Mangi
2008 -2012 Torsten Strandelin Åke Zakrisson Thomas Eriksson
2004 – 2007 Torsten Strandelin Åke Zakrisson Hugo Ylipää
1997 – 2003 Edvin Baldemar Åke Zakrisson Hugo Ylipää
1994 – 1996 Edvin Baldemar Åke Zakrisson Hugo Ylipää
1992 – 1993 Ulrik Eriksson Manfred Johansson Hugo Ylipää

Bildande av skogsreservat

År Månad Händelse
2006 Juni Sommaren 2006 skulle ett 20ha stort område vid Matalavaara hyggesbrännas, tyvärr gick det inte bättre än att elden spred sig okontrollerat då elden fick fäste i grantoppar i hyggets utkant.Efter 2 dagars brandbekämpning där personal från räddningstjänsten, bybor samt inlånade helikoptrar deltog var elden under kontroll men givetvis återstod flera dagars eftersläckningsarbete. Resultatet blev att ca 360ha skog hade drabbats av branden och stora värden bokstavligen gått upp i rök. Brandområdets areal samt skogens ålder i kombination med omkringliggande biotoper har gjort att funderingar funnits från Naturvårdsverkets sida på att skapa ett reservat.En enkel karta över reservatsområdet
2007 Oktober Ett första värderingsutlåtande kommer från Länsstyrelsen, vid försäljning av skogsmarken är beloppet satt till 16 miljoner kr. Alternativet intrångsersättning sätts samtidigt till 13,2 miljoner kr. Stora summor pengar men väldigt lite med tanke på skogsareal och volymen skog.Ett stämmobeslut gör gällande att endast intrångsersättning är aktuellt och det är detta som fortsatta förhandlingar fokuserar på.Flertalet kontakter tas med statens förhandlare angående den låga värderingen men tyvärr utan större framgång.

Jämförelser mellan hur staten värderar sin egen skog kontra hur bysamfällighetens skog blivit värderad är inga vidare uppmuntrande besked. Statlig skog som är av sämre kvalite värderas högre än bysamfällighetens och detta inom samma geografiska område. Skillnaden i denna värdering är det inget som styrelsen lyckas få något svar på men det är i alla fall ett kvitto på att bysamfällighetens skog är alldelens för lågt värderad.

Kontakterna med statens förhandlare går trögt, så trögt att det knappast går att anse som förhandlingar.

2007 December Statens förhandlare meddelar att han avslutar förhandlingarna. Orsak till detta är för bysamfällighetens styrelse okänd.
2008 Januari Bysamfällighetens styrelse ställer samman en skrivelse Länsstyrelsen angående värderingen av skogen samt förhandlingsläget.Svar önskas senast till den 1/3-2008.
2008 Februari Svar inkommer från Länsstyrelsen. Beskedet är att finansiella förutsättningar för att bilda denna storlek av reservat inte finns. Länsstyrelsen undersöker dock möjligheterna att bilda reservat av det så kallade brandfältet. Turerna fram och tilbaka i diskussionerna är omfattande och antalet telefonsamtal börjar snart räknas i tusental istället för hundratal.
2008 April Från Skogssällskapet får Samfälligheten nu stöttning med en förhandlare som även godkänns av Länsstyrelsen. Kostnaden för förhandlingshjälp från Skogssällskapet bekostas av staten.Statens förhandlare återupptar sitt uppdrag, vid denna tidpunkt fortfarande okänt för Samfälligheten varför förhandlingsuppdraget avbröts under december 2007.
2009 Våren Resultat under det gånga årets förhandlingar är magert, det går milt uttryckt trögt att få svar från Länsstyrelsen sida. Förhandlingsläget just nu är att stugtomter och vägar är styvmoderligt behandlade från statens sida. Stugtomterna är små för att inte säga minimala och befintliga vägar får inte nyttjas.Även förhandling om ersättningsmark pågår, dock är staten och Samfälligheten långt ifrån varandra då värderingen mellan det tänkta reservatet och ersättningsmarken inte alls är på samma nivå. Ersättningsmark verkar vara en besvärlig väg att nå förhandlingsframgång på.
2010 November Efter ett och ett halvt år av ytterligare förhandling börjar det äntligen skönjas en del framsteg. Värderingen av reservatsområdet är nu uppe i 24 miljoner kronor. Tomter för befintliga stugor samt vägar har nu acceptabla lösningar och jakt-, fiskerätten är fortfarande hos Samfällighetens delägare.Vid den här tidpunkten känns det som om det finns hopp om att sluta ett avtal inom rimlig närtid.
2011 Avtalsförslag 1 kommer Samfälligheten tillhanda och det upplevs som ett stort bakslag. Muntligt överenskomna punkter som stugtomter med mera saknas. En viss känsla av att starta om från ruta ett infinner sig.Varför staten kommer med denna typ av avtalsförslag är ett mysterium. Antingen har det skett något allvarligt misstag vid avtalsskrivandet eller så är det ett försök att vilseleda samfälligheten. I vilket fall, Samfällighetens styrelse är även vid denna tidpunkt läskunniga och avtalet godkänns inte.Åter till förhandlingsbordet.
2012 Ännu en vända med ett stort antal telefonsamtal för att komma fram till ett nytt avtalsförsag. Ett förslag som förhoppningsvis bättre ska spegla det som muntligen är överenskommet.Det går sakta framåt men en bit in på vårkanten verkar det återigen som om ett avtal kan slutas inom en rimlig framtid. Dessutom har värderingen ännu en gång lyckats komma upp ytterligare en bit.I mitten av sommaren känner styrelsen att det är dags för samfällighetens delägare att ta ställning till det avtal som nu finns framme och 28 juli hålls en extra stämma rörande reservatsbildningen.

Styrelsen förslag är att stämman ska godkänna befintligt avtal. Avtalet hanterar befintliga stugor, vägar med mera samt att värderingen nu är uppe i 26 miljoner. Det blir nog inte bättre med ytterligare förhandlingar. Extrastämmans beslut blir att godkänna det avtalsförslag som finns framme.

2013 Februari Avtalet som godkändes av samfälligheten i mitten på 2012 är nu även signerat av motparten.Det har tagit 7 år av förhandlingar fram och tillbaka men med facit i hand måste nog summeringen vara att det var värt den kalendertiden. Ersättning har dubblerats under resans gång men framför allt nyttjandet av stugor/vägar har reglerats på ett positivt sätt för samfällighetens delägare.Under våren 2013 fördelades reservatspengar ut til delägarna.