Skog/mark

Allmänt skogs- och markinnehav

Lainio bysamfällighet förvaltar idag över 2200 ha mark och Lainio Bys Vägsamfällighet  57 km vägar.

Ställföreträdare

Lainio Samfällighetsförening (bysamfällighet) förvaltar gemensamhetsanläggningen S18 åt delägägarna.

Sedan tidigare finns styrelsebeslut på att endast ha en kontaktyta mot varje fastighet där det är fler än två (2) delägare. Varje fastighet har alltså på sig att utse en ställföreträdare som för fastighetens talan. Ställföreträdaren är även den som ska ta emot samt fördela fastighetens del av utdelningar och eventuella avgifter från/till bysamfälligheten.

Regler rörande ställföreträdare är reglerat via lag, se mer information här.

Utdelning och eventuell uttaxering görs till/från ställföreträdare för respektive fastighet.

Utser inte varje fastighet med fler än två (2) delägare en ställföreträdare, kan utbetalning av medel ej ske, utan medel hålls inne tills en ställföreträdare finns. Detta gäller även dödsbon.

Blankett för inskrivning av ställföreträdare hos Lantmäteriet finns här.

Stugplatshyror

Arrende för stugor inom Bysamfälligheten har tagits upp på Årstämman 2022 och faställs nu på Årstämman 2023.

Avgifterna kommer att bli 500 kr per år för delägare och 750 kr för icke delägare.

Avgiften betalas in 3 årsvis.

Fritidshuggning ved

Inga uttag får göras utan samråd och anvisning av styrelsen.

Brännved kan anvisas till delägare. Endast för nyttjande inom byn. Ersättning 50:-/kbm.

Vid uttag av enstaka vindfällen bedöms kubikmeterpriset från fall till fall.