Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till årsstämma 20180605

Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till årsstämma:

20180506    13:00    I bönhuset i Lainio

Dagordning

§1 Val av ordförande för sammanträdet

§2 Val av justeringsmän

§3 Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret

§4 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§5 Behandling av inkomna ärenden och motioner

§6 Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som ska utföras eller påbörjas under arbetsåret

§7 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd. Uttaxering.

§8 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering

§12 Mötets avslutande

Årsstämma 20170520 Lainio bys vägsamfällighet-kallelse

Årsstämma 2017, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20170520  Tid: 14.30

Dagordning

§1 Stämmans öppnande

§2 Stämmans behöriga utlysning

§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmoprotokollet
§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§8 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Framställningar från styrelsen och motioner från delägarna
Styrelsen meddelar att en ny finansieringsmodell måste tas fram för att bekosta de
enskilda vägarna. 

§10 Fastställande av verksamhetsplan för 2017

§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§12 Val av revisorer och suppleanter

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Årsstämma Lainio Samfällighetsförening 20170520 kallelse

Årsstämma 2017 för Lainio Samfällighetsförening
Datum: 20170520    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning

§1 Årsstämmans öppnande
§2 Årsstämmans behöriga utlysning

§3Val av ordförande för årsstämman

§4 Val av sekreterare för årsstämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll

§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för 2016

§8 Fastställande av styrelsens och revisorernas berättelse av resultat och balansräkning     

     med årsbokslut för 2016

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av verksamhetsplan 2017
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§13 Ekonomi. Styrelsen föreslår utdelning av kundfordring hos SCA.
§14 Val av
ordinarie ledamöter
       Tur att avgå: Siv-Britt Mangi
                              Arne Henriksson
                              Lars Alm har avgått på egen begäran
§15 Val av
suppleanter för ett år
       Tur att avgå: John Cannerborg
                              Johannes Jakobsson

§16 Val av styrelseordförande för ett år
       Tur att avgå: Arne Henriksson

§17 Val av revisor
       Tur att avgå: John Fagerbo

§18 Val av valberedning

       Valberedning saknas
§19 Övriga frågor
§20 Årsstämmans avslutande