Lainio Samfällighetsförening kallar till årsstämma 20180527, 13:00, i Bönhuset

Årsstämma 2018 för Lainio Samfällighetsförening (ordinarie föreningsstämma)
Datum: 20180527    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning
§1  Årsstämmans öppnande
§2  Årsstämmans behöriga utlysning
§3  Val av ordförande för årsstämman
§4  Val av sekreterare för årsstämman
§5  Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
§6  Fastställande av dagordning
§7  Verksamhetsberättelse för 2017
§8  Ekonomi och revisionsberättelse
§9  Ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§13 Val av styrelse
Val av ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar
                          Thomas Eriksson
Val av suppleanter för ett år
Tur att avgå: John Cannerborg
Johannes Jakobsson
Val av styrelseordförande för ett år
Tur att avgå:  Arne Henriksson
§14 Val av revisor
Frågan utgår.
§15 Val av valberedning
§16 Övriga frågor (diskussionsstund)
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
§18 Årsstämmans avslutande

Protokoll Lainio Bys Vägsamfällighet 20180506

Årsstämma 2018, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20180506  Tid: 13:00
Närvarande: 23 personer, enligt närvarolista

Protokoll
§1 Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande
§2 Bror Eriksson och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans protokoll.
§3 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna. Roger Strandelin nämnde kostnader som funnits i samfällighetsföreningen. Förslag på personer man kan kontakta angående upptagning av färja. Ytterligare bidrag kan sökas hos Trafikverket, enligt Roger Strandelin.
§4 Kassören gick igenom ekonomin. Kassan blir tom till sommaren. Revisionsberättelsen lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§5 Inkommet ärende från Roger Strandelin togs upp.
§6 Styrelsens förslag till vägarbeten lämnas tills vidare, eftersom uttaxering krävs.
§7 Styrelsen begär uttaxering. 20180616 ska arbetsgruppen komma med förslag på hur en uttaxering ska kunna ske.  Arbetsgrupp: Ulf Haapalahti, Lars Aspvik, Hans Haapalahti, Roger Strandelin, Torsten Strandelin och Roger Björkelöv.
§8 Frågan om arvode till nästa års styrelse och revisorer är inte aktuell.
§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter lämnas.
§10 Punkten lämnas.
§11 Kopia på underskrivet protokoll sätts upp på anslagstavlan i byn och på hemsidan.
§12 Stämmans ordförande avslutade mötet.

Lainio 20180506

______________________________________   ____________________________________
Ordförande: Arne Henriksson                 Sekreterare: Siv-Britt Mangi

_____________________________________   ____________________________________

Justerare: Bror Eriksson     Justerare: Stig Fagerbo

Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till årsstämma 20180506

Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till årsstämma:

20180506    13:00    I bönhuset i Lainio

Dagordning

§1 Val av ordförande för sammanträdet

§2 Val av justeringsmän

§3 Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret

§4 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§5 Behandling av inkomna ärenden och motioner

§6 Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som ska utföras eller påbörjas under arbetsåret

§7 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd. Uttaxering.

§8 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering

§12 Mötets avslutande

 

Årsstämma 20170520 Lainio bys vägsamfällighet-kallelse

Årsstämma 2017, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20170520  Tid: 14.30

Dagordning

§1 Stämmans öppnande

§2 Stämmans behöriga utlysning

§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmoprotokollet
§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§8 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Framställningar från styrelsen och motioner från delägarna
Styrelsen meddelar att en ny finansieringsmodell måste tas fram för att bekosta de
enskilda vägarna. 

§10 Fastställande av verksamhetsplan för 2017

§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§12 Val av revisorer och suppleanter

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Årsstämma Lainio Samfällighetsförening 20170520 kallelse

Årsstämma 2017 för Lainio Samfällighetsförening
Datum: 20170520    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning

§1 Årsstämmans öppnande
§2 Årsstämmans behöriga utlysning

§3Val av ordförande för årsstämman

§4 Val av sekreterare för årsstämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll

§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för 2016

§8 Fastställande av styrelsens och revisorernas berättelse av resultat och balansräkning     

     med årsbokslut för 2016

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av verksamhetsplan 2017
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§13 Ekonomi. Styrelsen föreslår utdelning av kundfordring hos SCA.
§14 Val av
ordinarie ledamöter
       Tur att avgå: Siv-Britt Mangi
                              Arne Henriksson
                              Lars Alm har avgått på egen begäran
§15 Val av
suppleanter för ett år
       Tur att avgå: John Cannerborg
                              Johannes Jakobsson

§16 Val av styrelseordförande för ett år
       Tur att avgå: Arne Henriksson

§17 Val av revisor
       Tur att avgå: John Fagerbo

§18 Val av valberedning

       Valberedning saknas
§19 Övriga frågor
§20 Årsstämmans avslutande