Protokoll Lainio Bys Vägsamfällighets extra stämma 20180916

PROTOKOLL

Extra stämma för Lainio bys vägsamfällighet  2018-09-16
Ärende: Uttaxering
Lokal: Bönhuset i Lainio Tid: 10:00
Närvarande: enligt närvarolista

1. Ordföranden öppnade mötet.

2. Kallelseförfarandet godkändes.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till stämmans ordförande valdes Arne Henriksson.

5. Till sekreterare för stämman valdes Siv-Britt Mangi.

6. Till justerare av stämmoprotokollet valdes Birger Eriksson och Kent Sjöcrantz.

7. Kassören klargjorde hur ägandeförhållandena i Lainio Bys Vägsamfällighet och Lainio Samfällighetsförening skiljer sig åt. Därefter redovisades resultatet för ekonomi 2017. Budget 2018/2019 för vägsamfällighten gicks igenom och visar en brist på 81000 kronor. Med en felmarginal, skulle ungefär 100 000 kronor behöva komma in. Andelstalen i väg-samfälligheten visades. Arbetsgruppens förslag lästes upp. Styrelsen bifaller alla förslag utom att bysamfälligheten ska finansiera vägsamfällighten i två år. Det beslutet måste, på grund av de olika andelstalen i respektive förening, fattas av Lainio Samfällighetsförenings stämma. Färjeavgiften behålls, utom för delägare i S18.

Styrelsens förslag är att stugägare, i Ga1,erlägger en slitageavgift med 500 kronor och att resten taxeras ut från stamfastigheterna. Stamfastigheterna uttaxeras solidariskt; summan delas lika mellan stamfastigheterna i vägsamfälligheten, som uttaxeras med 3000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Stämman avslutades.

Lainio 20180916

____________________________     ______________________________

Sekreterare:     Ordförande:

____________________________     ______________________________

Protokolljusterare:      Protokolljusterare:

Protokoll från extrastämman 14/7-2018 (Ett signerat handskrivet protokoll finns arkiverat i föreningens lokal)

Extrastämma 2018 för Lainio Bys Samfällighet
Datum: 20180714 Tid: 13.00 Lokal: Bönhuset
Närvarande: enligt närvarolista


Protokoll
§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Stämman ansågs behörigen utlyst, med annonser i NSD och Norrbottens Kuriren, samt på anslagstavlan.
§3 Arne Henriksson valdes till mötesordförande för stämman
§4 Lars Alm valdes till sekreterare för stämman.
§5 Roger Strandelin och Roger Björkelöv valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Kallelsen till stämman innehöll endast en punkt, nämligen uttaxering, vilken kom att diskuteras med följande resultat:Stämman uppdrog åt styrelsen att ta fram inkomst och utgiftskostnader med konteringar som visar på de finansiella transaktionerna. En extra stämma bör utlysas för stämmobeslut.
Stämman beslutade att denna extra stämma ska gå av stapeln den 18/8-2018, kl. 13.00 i Bönhuset
§8 Mötet avslutades

Lainio 14/7-2018

………………………………………. ……………………………………..

Mötesordförande: Arne Henriksson          Sekreterare. Lars Alm

……………………………………….. ……………………………………….

Protokolljusterare: Roger Strandelin        Protokolljusterare: Roger Björkelöv