Månadsarkiv: maj 2018

Protokoll Lainio Samfällighetsförening ordinarie stämma 20180527

Årsstämma 2018 för Lainio Samfällighetsförening (ordinarie föreningsstämma)
Datum: 20180527    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset
Närvarande: enligt närvarolista

Protokoll
§1  Ordförande öppnade mötet.
§2  Stämman ansågs behörigen utlyst, med annonser i NSD och Norrbottens Kuriren, samt på anslagstavlan.
§3  Hans Eriksson valdes till mötesordförande för stämman
§4  Siv-Britt Mangi valdes till sekreterare för stämman.
§5  Stig Fagerbo och Ulf Henriksson valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och lades till handlingarna med tillägget att styrelsens sammansättning ska skrivas in.
§8 Resultaträkningen gicks igenom men fastställdes inte. Stämman beslutade att samfällighets-föreningen ska betala sociala avgifter och arbetsgivaravgifter för styrelsearvoden. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna. Stämman beslutade:
Att fiskekort ska säljas via internet och Swish.
Att bevilja Lainio IFK bidrag på 20 000 kronor.
Lainio Samfällighetsförening beviljar avtalen från Landers Kraft och Ljusteknik AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, samt Sweco, gällande elschakt/ledning och övergång på fastigheten Lainio S:28.
§11 Ersättning till styrelsen och revisor enligt tidigare, oförändrat.
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 fastställdes, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman beslutade:
Att bidrag söks från Skogsstyrelsen för restaurering av Kurkkioleden.
Att utsättning av fisk ska ske i Koppelojärvi och Ruomusjärvi – röding, 2018.
Älgjakten bedrivs som tidigare.
Att samfälligheten går med i fiskekort.se.
Att stugarrendena slopas från och med 20180527.
§13 Per Baldemar och Thomas Eriksson valdes till ordinarie ledamöter för två år.
John Cannerborg och Johannes Jakobsson valdes till suppleanter för ett år.
Arne Henriksson valdes till ordförande för ett år.
§14 Val av revisor. Frågan utgår då föreningen, enligt tidigare beslut, anlitar en auktoriserad revisor.
§15 Ny valberedning valdes: Ulf Henriksson, Stig Fagerbo och Roger Björkelöv. Ulf Henriksson sammankallande.
§16 Övriga frågor (diskussionsstund): Siv-Britt Mangi tar på sig att kolla uppgiften om huruvida Lainio Samfällighetsförening ska förvalta både Lainio Bys Vägsamfällighet och Lainio Bysamfällighet.
Lainio Samfällighetsförening lånar ut pengar till en ny trissa till färjan, 15 000 kronor. Ingemar Thornéus ordnar med trissan. Sedan sjösätts färjan. Ingemar Thorneús byter olja i färjemotorn och anskaffar lås och nycklar.
§17 Stämmoprotokollet kommer att finnas på hemsidan och på anslagstavlan i byn, så fort som möjligt.
§18 Stämman avslutades.

Lainio 20180527

____________________________________ _________________________________
Mötesordförande: Hans Eriksson Sekr: Siv-Britt Mangi

____________________________________ _________________________________
Protokolljusterare: Ulf Henriksson Protokolljusterare: Stig Fagerbo

Lainio Samfällighetsförening kallar till årsstämma 20180527, 13:00, i Bönhuset

Årsstämma 2018 för Lainio Samfällighetsförening (ordinarie föreningsstämma)
Datum: 20180527    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning
§1  Årsstämmans öppnande
§2  Årsstämmans behöriga utlysning
§3  Val av ordförande för årsstämman
§4  Val av sekreterare för årsstämman
§5  Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
§6  Fastställande av dagordning
§7  Verksamhetsberättelse för 2017
§8  Ekonomi och revisionsberättelse
§9  Ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§13 Val av styrelse
Val av ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar
                          Thomas Eriksson
Val av suppleanter för ett år
Tur att avgå: John Cannerborg
Johannes Jakobsson
Val av styrelseordförande för ett år
Tur att avgå:  Arne Henriksson
§14 Val av revisor
Frågan utgår.
§15 Val av valberedning
§16 Övriga frågor (diskussionsstund)
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
§18 Årsstämmans avslutande

Protokoll Lainio Bys Vägsamfällighet 20180506

Årsstämma 2018, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20180506  Tid: 13:00
Närvarande: 23 personer, enligt närvarolista

Protokoll
§1 Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande
§2 Bror Eriksson och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans protokoll.
§3 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna. Roger Strandelin nämnde kostnader som funnits i samfällighetsföreningen. Förslag på personer man kan kontakta angående upptagning av färja. Ytterligare bidrag kan sökas hos Trafikverket, enligt Roger Strandelin.
§4 Kassören gick igenom ekonomin. Kassan blir tom till sommaren. Revisionsberättelsen lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§5 Inkommet ärende från Roger Strandelin togs upp.
§6 Styrelsens förslag till vägarbeten lämnas tills vidare, eftersom uttaxering krävs.
§7 Styrelsen begär uttaxering. 20180616 ska arbetsgruppen komma med förslag på hur en uttaxering ska kunna ske.  Arbetsgrupp: Ulf Haapalahti, Lars Aspvik, Hans Haapalahti, Roger Strandelin, Torsten Strandelin och Roger Björkelöv.
§8 Frågan om arvode till nästa års styrelse och revisorer är inte aktuell.
§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter lämnas.
§10 Punkten lämnas.
§11 Kopia på underskrivet protokoll sätts upp på anslagstavlan i byn och på hemsidan.
§12 Stämmans ordförande avslutade mötet.

Lainio 20180506

______________________________________   ____________________________________
Ordförande: Arne Henriksson                 Sekreterare: Siv-Britt Mangi

_____________________________________   ____________________________________

Justerare: Bror Eriksson     Justerare: Stig Fagerbo