Månadsarkiv: juli 2018

Protokoll från extrastämman 14/7-2018 (Ett signerat handskrivet protokoll finns arkiverat i föreningens lokal)

Extrastämma 2018 för Lainio Bys Samfällighet
Datum: 20180714 Tid: 13.00 Lokal: Bönhuset
Närvarande: enligt närvarolista


Protokoll
§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Stämman ansågs behörigen utlyst, med annonser i NSD och Norrbottens Kuriren, samt på anslagstavlan.
§3 Arne Henriksson valdes till mötesordförande för stämman
§4 Lars Alm valdes till sekreterare för stämman.
§5 Roger Strandelin och Roger Björkelöv valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Kallelsen till stämman innehöll endast en punkt, nämligen uttaxering, vilken kom att diskuteras med följande resultat:Stämman uppdrog åt styrelsen att ta fram inkomst och utgiftskostnader med konteringar som visar på de finansiella transaktionerna. En extra stämma bör utlysas för stämmobeslut.
Stämman beslutade att denna extra stämma ska gå av stapeln den 18/8-2018, kl. 13.00 i Bönhuset
§8 Mötet avslutades

Lainio 14/7-2018

………………………………………. ……………………………………..

Mötesordförande: Arne Henriksson          Sekreterare. Lars Alm

……………………………………….. ……………………………………….

Protokolljusterare: Roger Strandelin        Protokolljusterare: Roger Björkelöv

Lainio Bys Vägsamfällighet angående färjan

  • Vattennivån i älven är extremt lågt, därför bör extra försiktighet vidtagas då två bilar ska färjas över älven. Om färjan blir för tung finns risk att motorriggen slår i botten och skadas. Ta det säkra före det osäkra och färja en bil i sänder om ni är tveksamma.
  • Vidtag alltid varsamhet vid överfärjning. Glid lugnt och stilla in mot bryggorna.
  • De två färjbåtar som finns, en på respektive sida om älven får endast användas för hämtning av färjan och inget annat.

Styrelsen