Väg/Färja

Allmänt om vägar

Lainio Bys Vägsamfällighet förvaltar följande vägområden:

  • Sangi-Olosjoki-Pakajärvi- Temmingi.
  • Byavägar inklusive färjan.

Vägunderhåll

Löpande underhåll utförs på samtliga vägar. Till löpande underhåll avses bl.a. lagning av tjälskott o vattenskador, hyvling, förstärkning m.m. Underhållet avseratt bärigheten och framkomligheten för normal trafik upprättshålls, utifrån vad reglerna för enskilda vägar föreskriver.

Efter virkestransporter när vägar blir sönderkörda, skall företaget som föranlett skada reparera vägen.

Snöröjning vägar

Snöröjning utförs till de vägavsnitt där fastboende finns, och med förutsättning att kommunalt vintervägunderhållsbidrag är beviljat.

Färja

Vägsamfälligheten ansvarar för normalt driftsunderhåll så att färjan är i användbart skick. Färjan kontrolbesiktas regelbundet av Fartygsinspektionen, senast var det 2010 och då utan anmärkning.

Ingen regelbunden färjtrafik förekommer utan färjning får ske via handkraft, de bybor som har tillgång till nyckel kan nyttja motor. Avgift för överfärjning med motorfärja 10:- per tur (20:- ToR). Genom fakturering 15:-/30:- + moms. Syftet med avgiften är att täcka kostnader för bensin och viss del av underhåll.

Isväg

Av naturliga skäl är färjan inte i drift under vintersäsongen utan ersätts då av en vinterisväg som förbinder byns östra och västra sida. När det blir dags kommer information att finnas här om isvägen är farbar för personbilstransport eller inte.