Lainio Samfällighetsförening
Verksamhetsberättelse maj 2019 – december 2020

Coronapandemin med dess restriktioner har bidragit till att stämmor har skjutits fram och att endast ett fåtal styrelsemöten har hållits.
2019 hölls sammanlagt fem styrelsemöten, det sista i september. 2020 har tre styrelsemöten hållits.

Skog och mark
Reservatsbildningen har genomförts och utdelning till delägarna har gjorts.
IFK Lainio har, mot bidrag från samfällighetföreningen, städat upp i och runtom kanotledsstugan i Temminki samt slyröjt vid Utmaningen.

Fiske
Samfälligheten har gått med i fiskekort.se och numer kan alla köpa korten via Swish.
2019 och 2020 har röding satts ut i Ruomusjärvi och Koppelojärvi.
Jakt
Jakten har bedrivits som vanligt.

Lainio Samfällighetsförening
Verksamhetsplan från augusti 2021 – förslag

Lainio samfällighetsförening är en ekonomisk förening, vars syfte är att förvalta gemensamhetsägda skogar, marker, fiskevatten och jaktmarker åt sina delägare. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år, i regel i maj månad. Innan den senaste reservatsbildningen genomfördes, utgjorde förvaltningen/skötseln av de gemensamhetsägda skogarna en stor del av styrelsens arbete. Nu återstår endast en mindre del skog och mark. Detta gör att styrelsearbetet minskat radikalt. Då nuvarande styrelse kommer att avgå, har vi försökt sammanfatta det arbete som ännu finns att göra. Detta är således en plan för fler än ett år och naturligtvis kan kommande styrelse ha sitt eget upplägg, men detta kanske kan vara en hjälp på vägen.

Skog och mark
Den nya styrelsen kan ansöka om avverkningstillstånd för resterande gemensamhetsägda skogar. Man kan också undersöka vilka möjligheter som finns för att restaurera Kurkkioleden. Eventuellt kan ett samarbete med IFK Lainio vara en lösning. Den gamla kyrkogården Lypsyniemi är ett annat upprustningsprojekt.

Fiske
2021 har inbringat ett större bidrag än tidigare 8000 kr. Föreningen får nu 14000 kronor och röding kommer att sättas ut för den summan, allt enligt stämmobeslut 210814. Fisk sätts ut årligen.

Jakt