Lainio 2022-05-01

Dagordning

 1. Stämman öppnas

Stämmans behöriga utlysning
Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet.

 • Val ordförande för årsstämman
  Ingemar Andersson blev vald som stämmans ordförande
 • Val av sekreterare för årsstämman

Ulf Henricson blev vald som sekreterare

 • Val av två delägare som justerar stämmans protokoll
  Stig Eriksson och Börje Kruukka
 • Fastställande av dagordning
  Stämman godkände dagordningen
 • Verksamhetsberättelse för 2021
  Ordföranden gick igenom  Verksamhetsberättelsen för 2021.
 • Ekonomi och revisionsberättelse
  Ekonomin och revisionsberättelsen godkändes av medlemmarna.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet godkändes av medlemmarna.

 • Inkommande Motioner från delägarna och styrelsen

Inkommande motion från Anna Elenius och Ola Stöckel angående vägbelysning efter deras väg, det blev avslag från Tekniska verken i och med att det krävs minst fem fast boende.

Asfaltbeläggning av väg mellan Kuoksu och Lainio. Avslogs av stämman eftersom det inte är vägföreningens ansvar.

Underhåll av Heikkasvägen, en åtgärdsplan måste tas fram där bla en sakkunnig kika på det. Stig Fagerbo ska kontrollera vägtrumman.

Renovering av Sangivägen, plocka bort sten, fylla gropar beviljades. Frivilligt arbete men anbud på de som har maskiner.

Arbete med vägen på östra sidan från färjan till Elfgren samt 50 meter från korsningen upp mot Ingemar Andersson. Två trummor är inköpta, anbud till de som använder maskiner. En skrivelse ska göras till trafikverket för förstärkning av vägen.

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman godkände arvode för fyra ledamöter samt att man även tar ut ett mötesarvode för varje möte.

 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 med utgifts-och inkomstat samt debiteringslängd

Se punkt 9, de godkända motionerna.

 1. Val av Styrelse

Ingemar Andersson, ordförande (1 år), ledamöter blev Ulf Henricson (2 år), Lars Karlsson (1 år) och Roger Björkelöv (2 år)

 1. Val av revisor

Ulrica Mccabe blev vald.

 1. Val av valberedning

Thomas Henriksson, Per Baldemar och Stig Fagerbo.

 1. Diskussionsstund

Ett förslag är att byta ut ramperna i färjan till ett par lättare. Lars Karlsson tar kontakt med Mikael Pudas  Nybergs mek för ett kostnadsförslag.

Vi måste gå igenom säkerheten för färjan enligt sjöfartsverkets bestämmelser, brandsläckare, livvästar etc.

En QR-kod för färjavgifter ska sättas upp på färjan.

 1. Stämmoprotokollets tillgänglighet: Inom 2 veckor finns stämmoprotokollet tillgänglig på anslagstavlan i  byn, på hemsidan och kan även fås av styrelseledamot.
 2. Mötesordförande avslutar stämman

Lainio 220501

Ordförande Ingemar Andersson                     Sekreterare Ulf Henricson

Justerare Stig Eriksson                                    Justerare Börje Kruukka