PROTOKOLL

Extra stämma för Lainio bys vägsamfällighet  2018-09-16
Ärende: Uttaxering
Lokal: Bönhuset i Lainio Tid: 10:00
Närvarande: enligt närvarolista

1. Ordföranden öppnade mötet.

2. Kallelseförfarandet godkändes.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till stämmans ordförande valdes Arne Henriksson.

5. Till sekreterare för stämman valdes Siv-Britt Mangi.

6. Till justerare av stämmoprotokollet valdes Birger Eriksson och Kent Sjöcrantz.

7. Kassören klargjorde hur ägandeförhållandena i Lainio Bys Vägsamfällighet och Lainio Samfällighetsförening skiljer sig åt. Därefter redovisades resultatet för ekonomi 2017. Budget 2018/2019 för vägsamfällighten gicks igenom och visar en brist på 81000 kronor. Med en felmarginal, skulle ungefär 100 000 kronor behöva komma in. Andelstalen i väg-samfälligheten visades. Arbetsgruppens förslag lästes upp. Styrelsen bifaller alla förslag utom att bysamfälligheten ska finansiera vägsamfällighten i två år. Det beslutet måste, på grund av de olika andelstalen i respektive förening, fattas av Lainio Samfällighetsförenings stämma. Färjeavgiften behålls, utom för delägare i S18.

Styrelsens förslag är att stugägare, i Ga1,erlägger en slitageavgift med 500 kronor och att resten taxeras ut från stamfastigheterna. Stamfastigheterna uttaxeras solidariskt; summan delas lika mellan stamfastigheterna i vägsamfälligheten, som uttaxeras med 3000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Stämman avslutades.

Lainio 20180916

____________________________     ______________________________

Sekreterare:     Ordförande:

____________________________     ______________________________

Protokolljusterare:      Protokolljusterare: