Protokoll Årsstämman 2023 Vägföreningen

Plats, Lainio kapell 230501 kl 14.00

Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv.

Ärenden som behandlats:

Fastställande av Dagordning. Godkänd

Val av ordförande och sekreterare blev Ulf Henricson och Lars Karlsson.

Protokoll justerare blev Stig Fagerbo och Thomas Eriksson.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och inga invändningar.

Ekonomi och revision förklarades utan invändningar.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

Ersättning till styrelsen och revisor godkändes.

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

Motioner från styrelsen.

Släntröjning av GA1 vägar, får ett överstiga 30 000 kr, styrelsen väntar på prisförslag från leverantören. Beviljades

PO-väg, Lillys-väg, östra sidan behöver åtgärdas, dikning bla efter Lillys-väg. Vägförbättringar behöver göras på alla GA1-vägarna. GA3, GA4 inväntar vi att förrättningen med Naturvårdsverket blir klar. Beviljades

Nya trafikskyltar för färja, isväg behöver inhandlas så att vi följer lagar och föreskrifter. Totalkostnad ca 20 000 kr Beviljades.

Förstärkning av befintliga färjbåtar, ca 5000 kr Beviljades

Årsstämman flyttats till April månad.

Val av styrelse föreslogs av valberedningen som godkändes.

Fortsatt förtroende för Ordförande Ingemar Andersson och Ledamot Lars Karlsson.

Val av revisor blev Ulrika Liikavainio, fd Mcabe som varit det de senaste åren.

Till valberedning valdes Siv-Britt Mangi och Britta Johansson.

Diskussionsstund.

Mattias Koren ställer upp frivilligt att agera som färjkarl. Vi behöver utbilda Mattias så att han klarar av att köra färjan, ro att hämta färjan.

Mötet avslutades 15.00