Protokoll Lainio samf 240420 ordinarie.

Lainio Samfällighetsförening
Protokoll årsstämma

Lainio 2024-04-20

Närvarande: Enligt närvarolista

 1. Ordförande öppnade stämman.
 2. Stämman ansågs behörigen utlyst i NSD, Norrbottens Kuriren, Annonsbladet, på anslagstavlan i byn och på hemsidan.
 3. Val ordförande för årsstämman: Ingemar Andersson.
 4. Val av sekreterare för årsstämman: Siv-Britt Mangi
 5. Val av två delägare som justerar stämmans protokoll: Thomas Eriksson och Thomas Henriksson.
 6. Dagordningen fastställdes.
 7. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2023.
 8. Kassören gick igenom ekonomi och revisionsberättelse 2023.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Ersättning till styrelse och revisorerna godkändes.
 11. Inkommande motioner från delägarna
  a) IFK Lainio: medel för underlag på fotbollsplanen. Stämman godkände 10 000 kronor i bidrag till IFK.
  b) IFK Lainio: för underhåll av Temminkistugan, söks 5000 kr. Stämman beslutade att bordlägga frågan.
  c) Hembygdsgillet: söker 19500 kronor, till utemöbler vid Vuopio. Stämman godkänner motionen och bidrar med 19500 kronor.
  d) Evert Skillerstedt: elbilsladdare till Lainio, för placering vid samfällighetens kontor. Stämman beslutade att bordlägga frågan.
  e) Evert Skillerstedt: plantering av röding, laxöring i Angojärvi samt båtförbud på sjön. Stämman beslutade att inte anta motionen.
 12. Styrelsens motioner 2024, med utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.
  Motioner från styrelsen
  a) Odla laxöring i Julmajärvi, provplantering. Stämman beslutade att undersöka förutsättningarna i sjön och utifrån resultat avgöra om provplantering ska göras. Vid provplantering sätts 500 laxöringar per år ut i sjön, under en treårsperiod.
  b) Styrelsen föreslår bidrag om 5000 kronor för att få igång kvarnen. Stämman godkände styrelsens motion.
 1. Val av Styrelse

Ingemar Andersson och Lars Karlsson (1 år kvar)

Tur att avgå: Ulf Henricson och Roger Björkelöv. Ulf Henricson och Roger Björkelöv valdes till styrelseledamöter för två år.

Suppleanter för 1 år

Tur att avgå: Inger Jakobsson. John Cannerborg är valberedningens förslag. Förslag från stämman: Stig Eriksson. Stig Eriksson valdes som suppleant för ett år.

Styrelseordförande före ett år

Tur att avgå, Ingemar Andersson. Ingemar Andersson valdes som ordförande för ett år.

 1. Ulrika Liikavainio valdes till revisor.
 2. Val av valberedning: Britta Johansson och Siv-Britt Mangi utsågs till valberedning.
 3. Diskussionsstund:
  Stämman godkänner att styrelsen i samarbete med Hembygdsgillet utarbetar ett markarrende med Hembygdsgillet om Utmaningen och kvarnen.
  Evert Skillerstedt lyfter frågan om att restaurera naturstigen till Kurkkio. Bidrag kan sökas från Skogsstyrelsen. Styrelsen undersöker möjligheterna.
  Temminkistugan tas i beaktande. Stämman förespråkar försäljning. Styrelsen kallar till extra stämma i frågan.
 4. Stämmoprotokollets tillgänglighet: Inom 2 veckor finns stämmoprotokollet tillgänglig på anslagstavlan i byn, på hemsidan och kan även fås av styrelseledamot.
 5. Mötesordförande avslutade stämman

  Ordförande:                            Sekreterare:

  Ingemar Andersson               Siv-Britt Mangi


  Protokolljjusterare:               Protokolljusterare:

Thomas Eriksson                            Thomas Henriksson

Lainio Bys Vägsamfällighet, ordinarie föreningsstämma 20240420
Protokoll
Närvarande: enligt närvarolista

 1. Ordförande öppnade stämman.
 2. Stämman ansågs behörigen utlyst med annonser i NSD, Norrbottens Kuriren, Annonsbladet, på anslagstavlan i byn och på hemsidan.
 3. Till ordförande för årsstämman valdes Ingemar Andersson.
 4. Till sekreterare för stämman valdes Siv-Britt Mangi.
 5. Stefan Jakobsson och Ingemar Thornéus valdes att justera stämmans protokoll.
 6. Dagordningen fastställdes av stämman.
 7. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för 2023.
 8. Kassören gick igenom ekonomi och revisionsberättelse. Dessa godkändes och lades till handlingarna.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.
 10. Ersättning till styrelse och revisor godkändes.
 11. Inkommande motioner från delägarna:
  Allan Kruukka: Förbättrad tillgänglighet av färjan. Byte av vinschar för enklare handhavande för alla. Anordning för fäste av färjbåt behöver ses över. Stämman beslutade att styrelsen ser över problemet.
 12. Styrelsens motioner 2024, med utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd: Inga motioner från styrelsen.
 13. Val av Styrelse

Ingemar Andersson och Lars Karlsson (1 år kvar)

Tur att avgå, Ulf Henricson och Roger Björkelöv. Stämman valde Ulf Henricson och Roger Björkelöv för två år.

Suppleanter för 1 år

Tur att avgå, Inger Jakobsson. Stämman valde Stig Eriksson som suppleant för ett år.

Styrelseordförande före ett år

Tur att avgå: Ingemar Andersson. Stämman valde Ingemar Andersson till styrelseordförande för ett år.

 1. Val av revisor: Ulrika Liikavainio valdes till revisor.
 2. Val av valberedning: Britta Johansson och Siv-Britt Mangi valdes. Britta Johansson som sammankallande.
 3. Diskussionsstund
  a) Vägtrummor behöver bytas på östra och västra sidan älven.
 4. Stämmoprotokollets tillgänglighet: Inom 2 veckor finns stämmoprotokollet tillgänglig på anslagstavlan i byn, på hemsidan och kan även fås av styrelseledamot.
 5. Mötesordförande avslutade stämman

Ordförande:                                                                Sekreterare:

Ingemar Andersson                                                     Siv-Britt Mangi

Protokolljusterare:                                                      Protokolljusterare:

Stefan Jakobsson                                                         Ingemar Tornéus