Protokoll Årsstämman 2023 Bysamfälligheten.

Plats, Lainio kapell 230501 kl 12.00

Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv.

Ärenden som behandlats:

Fastställande av Dagordning. Godkänd

Val av ordförande och sekreterare blev Ulf Henricson och Lars Karlsson.

Protokoll justerare blev Siv Britt Mangi och Thomas Eriksson.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och inga invändningar.

Ekonomi och revision förklarades utan invändningar.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

Ersättning till styrelsen och revisor godkändes.

Inkomna motioner lästes upp.

Arrende till Angojärvi godkändes för Moritz Lang.

Arrende för S11 godkändes för Tommy Mukka på 49 år.

Ansökan om medel för Lainio fotbollsklubbs åtgärdsplan för fotbollsplan samt Temmingi stugan beviljades för 15.000 kr.

Slänt röjning längs älvstranden från färjan till Utmaningen förutom privata markägare beviljades med 5000 kr.

Äskande från Tvättstugeföreningen på 15.000 kr för nytt bastuaggregat avslogs.

Äskande från Hembygdsgillet för renovering av golvet i Utmaningen och Martti gården av 25.000 kr avslogs.

Motioner från styrelsen.

Elbils laddare till byn bordlägges till nästa årsstämma.

Göra en ordentlig utredning om elbils laddare som sen kan tas upp nästa årsstämma.

Boulebana till byn avslogs

Upprustning för Angojärvi badplats antogs och beviljades med ett belopp på 15.000 kr.

Renovering av Lypsyniemi kyrkogård har av Kiruna Kyrkoråd beviljats en summa på 28.600 kr. Lainio fotbolls klubb har åtagit sig detta jobb

för en ersättning på 10.000 kr vilket är inräknat i beloppet 28600 kr.

Avgifter för arrende för stugor på Bysamfälligheten mark har beslutats med en avgift för delägare till 500 kr per år och icke delägare till ett belopp på 1000 kr per år. Avgiften betalas 3 årsvis.

Årsstämman flyttats till April månad.

Ett belopp på 10.000 kr plus moms att beviljats för att vi får en juridisk bedömning av Förrättningen som vi fått från Länsstyrelsen och som vi skall godkänna den 15 Maj 2023.

Val av styrelse föreslogs av valberedningen som godkändes.

Fortsatt förtroende för Ordförande Ingemar Andersson och Ledamot Lars Karlsson.

Val av revisor blev Ulrika Liikavainio, fd Mcabe som varit det de senaste åren.

Till valberedning valdes Siv-Britt Mangi och Britta Johansson.

Diskussionsstund. Frågan kom upp om att renovera den befintliga Kurkkio leden men eftersom den inte hade kommit in som motion före 31 Mars så pratade vi om att göra en frivillig insats under sommaren om det finns intresse av folk som ställer upp och utför det.

Styrelsen ser till att det finns kopior på kontaktpersoner i tvättstugan så att man kan ta med en om man behöver använda hjärtstartaren.

Kurs i hjärt och lungräddning kommer att hållas i byn till sommaren av Lasse Karlsson.

Avvaktar till sommaren.

Meddelade medlemmarna att om vi godkänner förrättningen med Länsstyrelsen i samråd med advokaterna utlåtande, så tillkommer det en vägförrättning med Länsstyrelsen angående vägansvaret till Naturreservatet nämligen färjan och GA1,GA3-4.

Mötet avslutades 13.45