Styrelsen lägger ut alla inkomna motioner som har kommit in till styrelsen, innan april 2022.

Styrelsen har också lagt in egna motioner (Styrelsen föreslår) för att tas upp under årsmötet 2022.

Bysamfälligheten

1.

 IFK Lainio har rensat upp i Temminkiistugan under våren 2020 då vi tömde alla soptunnor, städade upp efter kvarlämnade flaskor, burkar m.m. Det behövs fler åtgärder såsom ommålning, rep av fönsterluckor, vred, grillplats, byte av trall på trappor, lyfta upp stugan, slyröjning.  Vi håller själva med egen motorsåg, slyröjare, samt domkraft och övriga verktyg. Fler förslag är att vi marknadsför stugan bättre med anslag om vars man kan köpa fiskekort ex QR-kod, bidra med en frivillig avgift för övernattning o.s.v.

IFK Lainio föreslår:

att Lainio samfällighetsförening beviljar oss ett årligt bidrag på 5000kr som täcker resekostnader, bensin, materialinköp till motorsåg, slyröjare, vedfix m.m.  
att Lainio bysamfällighet köper in trall, skruv, färg, penslar m.m.  


2.

Styrelsen erbjuder IFK Lainio att ta gamla kyrkogården på andra sidan (östra sidan) älven, som ett projekt. Där behövs: 
a) nytt staket runt kyrkogården – samfälligheten bekostar virket
b) lite slyröjning i och utanför kyrkogården samt i anslutning till vägen (båda sidor om vägen som går ner mot kyrkogården)
Detta projekt måste vi däremot ansöka hos stämman om medel för, så eventuellt blir det aktuellt först 2021. Stämman är i maj. Styrelsen vill ha ett kostnadsförslag på detta. 


3.

Slyröjning nedanför skolan: Beviljar vi mest troligt. Kom med ett nytt kostnadsförslag på bara den biten. Är denna fortfarande aktuell?

4. 

IFK Lainio har sedan 1981 arrangerat Lainiocupen i fotboll. År 2021 skulle vi ha firat 40-årsjubileum om inte pandemin stoppat cupen under två års tid. Inför årets upplaga 2022 är planerna att ordna med 8 deltagande lag. Då fotbollsplanen är ganska sliten så behöver vi lägga på ett lager med fint grus för att binda ihop jordunderlaget. Då detta innebär en kostnad som vi inte har möjlighet att bekosta själva så söker vi medel till några gruslass att lägga på befintligt underlag. Vi kommer även att göra inköp av nya målnät till 7-mannamålen som är i dåligt skick och även reparera en kritmaskin.

IFK Lainio föreslår:

att Lainio samfällighetsförening beviljar oss ett bidrag på 30 000 kr. 
att jobbet på fotbollsplanen med grus utförs av Arne Henriksson med traktor och med hjälp av ideell arbetskraft.

5. 

Hej  Per. Vill skicka en motion till nästa bya stämma,angående arrende av myrslåtter . Samma summa som  Pajala allmänning enligt sägen 2500kr per hektar. Och krav på att Lst meddelar Samfällighetsförening vilka som idgar våra myrmarker.–

Hälsningar från Bror i Lainio

6.

Styrelsen föreslår

Upprustning av kanotstugan, el indragning, belysning och vägguttag, ta bort gasolen, enkel grillplats, införskaffning av ved. inköp av madrasser, städutrustning. Samarbete med tvättstugeförening för tvättmöjligheter och toalett besök. Beräknad kostnad ca 25000 kr.

Styrelsen föreslår följande priser:

Veckohyra av stugan 2000 kr

Helghyra av stugan 1000 kr

Dygns hyra av stugan 250 kr/person.

Om motionen beviljas kommer vi att börja marknadsföra detta.

7.

Styrelsen föreslår

Renovering av Sangivägen, plocka bort sten, fylla gropar och jämna vägen. Renovering av Olosjokivägen, från korsningen Sangivägen och 500 meter. Flytta delar av gruslagret från Pakkajärvi till gamla soptippen på östra sidan.

Anbud på maskintjänster samt frivilliga arbetsinsatser.

8.

Styrelsen föreslår

Renovering av badplatsen i Angojärvi. Rusta upp omklädningsrum och toalett, bygga grillplats och sätta ut bryggor.

9.

Styrelsen föreslår

Att styrelsen ska vara fyra ledamöter och en suppleant för att underlätta styrelsearbetet.

Vägsamfällighetens motioner

1. 

Hej stugägare Anna Elenius  och Ola Stöckel 16:3 i Lainio uppe på Erkkonpalo där även Lilly Tornlund bofast samt Systrarna Elenius (Birger Elenius döttrar), Beng Elenius, Monika Rantatalo och Elin Elenius stugägare finns. Vi vill gärna se hur möjligheten är med att få uppmonterat en eller helst två lyktstolpar upp efter huvudvägen upp mot Lilly Tornlund hus, då den vägen är kolsvart under mörka tiden. Viket skulle underlätta för Lilly och oss andra som vistas där under mörka dagar och kvällar. 

Mvh Anna Elenius och Ola Stöckel

Svar från Tekniska verket

Jag jobbar som gatuingenjör på TVAB och jag har utrett er önskan om fler belysningspunkter efter en väg i Lainio, se bifogad kartbild på utredd väg nedanför.

Lainio har kommunalt VA, men räknas inte som en småort utan går under benämning övrig ort. Jag har därför gått efter vad som står i dokumentet ”Riktlinjer för kommunal gatubelysning i kommunens övriga orter som har kommunalt VA, men ligger utanför tätorter och småorter”.

För att en väg ska få kommunal belysning skall följande vara uppfyllt:

Vägen skall ligga inom Kiruna kommuns tolkning av PBL:s definition av sammanhållen bebyggelse och vägen skall betjäna minst 5 fastigheter för permanentboende året runt dvs. ej fritidsfastigheter eller säsongsboende fastigheter. Som permanentboende fastighet räknas även kommunal anläggning eller annan likställig allmän anläggning.

För att avgöra vilka tomter som är permanentboende har jag kontrollerat fastigheterna mot våra renhållnings- och slamabonnemang. Det är bara två av tomterna efter vägen som kan räknas vara permanentboende, resterande har fritidsabonnemang eller inget abonnemang alls. 

Vägen uppfyller inte kravet på minst 5 permanentboende enligt riktlinjerna ovan och därför sätts ingen belysning upp efter den vägen.

2. 

Beläggning av väg

Allmänt

Vägen fram till Lainio byggdes för nästan 100 år sedan. Vägsträckan från väg 395 till Kuoksu blev belagd 1982 i samband att bron över Torneälv byggdes. Nu 40 år senare är resterande delen, 25 km, från Kuoksu till Lainio fortfarande obelagd grusväg. Det gjordes ett omfattande arbete på vägsträckan bl.a. dikning under sommaren 2021, men körbanan lämnades obelagd.

På grund av avsaknad av beläggning orsakar detta stora olägenheter för trafikanterna speciellt vid de många sjukresor för de alltfler äldre byn. Den gropiga vägen orsakar naturligtvis också onödigt slitage på fordonen. 

Vägens dåliga beskaffenhet medför dessutom stora underhållskostnader för väghållaren bl.a. i samband med tjälskott.

En belagd väg skulle också gynna företagandet i byn t.ex. besöksnäringen

 Begäran

Föreslås därför att byastyrelsen tillsammans med andra intresseorganisationerna  ges i uppdrag att begära att vägen snarast belägges med hänvisning till ovanstående motiveringar.

 Mvh Allan Kruukka 

Ägare fastigheten Lainio 17:6

3.

MOTION ANGÅENDE UNDERHÅLLSARBETEN PÅ HEIKKASVÄGEN 

Heikkasvägen är i stort behov av underhåll. Avsnittet mellan Stig Fagerbos och Siv-Britt Mellas fastigheter är särskilt dåligt. Vägkroppen har flera partier med mjäla och asfalten är uppluckrad/saknas fläckvis. 

Några exempel:  Vattennivån på den södra sidan av vägtrumman på våren ibland strax under vägbanken vilket då gör den extra mjuk. Stora delar av Heikkasvägen har så djupa ”fåror”, särskilt om våren, att de bilar som inte är höggående måste gränsla vissa tiltor för att inte vägbanken ska ta i underredet på bilarna. Det finns även mindre partier efter vägen där asfalten är borta och djupa gropar har bildats.

Utifrån ovanstående exempel önskar jag därför att någon sakkunnig ser över hela problematiken med Heikkasvägen och tar fram en åtgärdsplan för Heikkasvägen. Vidare behöver medel tillföras för att verkställa en fastställd åtgärdsplan. Anbud kommer att läggas ut om motionen godkänns.

Med varma hälsningar, 

                          Stig Fagerbo 

4.

Styrelsen föreslår

Upprustning av vägen på östra sidan från färjan till Elfgren, samt 50 meter av sträckan från korsningen upp mot Ingemar Andersson. Det som behövs göras är att byta ut två vägtrummor, fylla på grus och sladdas. Anbud kommer att läggas ut om motionen godkänns.