Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till årsstämma:

20180506    13:00    I bönhuset i Lainio

Dagordning

§1 Val av ordförande för sammanträdet

§2 Val av justeringsmän

§3 Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret

§4 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§5 Behandling av inkomna ärenden och motioner

§6 Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som ska utföras eller påbörjas under arbetsåret

§7 Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd. Uttaxering.

§8 Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering

§12 Mötets avslutande