Lainio Bys Vägsamfällighet
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
Datum: 20201129     Tid: 11.00    Lokal: Bönhuset i Lainio


Dagordning

§1   Stämmans öppnande

§2   Stämmans behöriga utlysning

§3   Val av ordförande för stämman

§4   Val av sekreterare för stämman

§5   Val av två justerare att justera stämmoprotokollet

§6   Fastställande av dagordning

§7   Verksamhetsberättelse 2019

§8   Resultat- och balansräkning

§9   Revisionsberättelse

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Framställningar från styrelsen och motioner från delägare

§12 Ersättning till styrelse och revisorer

§13 Budget för 19/20 och beslut om utdebitering och debiteringslängd för 20/21

§14 Val av föreningsstyrelse: ordförande och ledamöter

§15 Val av revisorer och suppleanter

§16 Val av valberedning

§17 Meddelande om var stämmoprotokoll hålls tillgängligt

§18 Stämmans avslutande