Årsstämma 2018 för Lainio Samfällighetsförening (ordinarie föreningsstämma)
Datum: 20180527    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning
§1  Årsstämmans öppnande
§2  Årsstämmans behöriga utlysning
§3  Val av ordförande för årsstämman
§4  Val av sekreterare för årsstämman
§5  Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
§6  Fastställande av dagordning
§7  Verksamhetsberättelse för 2017
§8  Ekonomi och revisionsberättelse
§9  Ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§13 Val av styrelse
Val av ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar
                          Thomas Eriksson
Val av suppleanter för ett år
Tur att avgå: John Cannerborg
Johannes Jakobsson
Val av styrelseordförande för ett år
Tur att avgå:  Arne Henriksson
§14 Val av revisor
Frågan utgår.
§15 Val av valberedning
§16 Övriga frågor (diskussionsstund)
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
§18 Årsstämmans avslutande