Ärende: Ta ställning till Naturvårdsverkets bud på naturreservat Temminki. Ärendet har stor ekonomisk betydelse.
Fullmakt
Endast en fullmakt per ombud.

L

Dagordning

§1   Samfällighetens ordförande öppnar stämman

§2   Val av ordförande för stämman

§3   Val av protokollförare för stämman

§4   Val av två justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare

§5   Godkännande av kallelseförfarandet

§7   Fastställande av röstlängd

§8   Fastställande av dagordning

§9   Ta ställning till Naturvårdsverkets bud på intrångsersättning för natur-
       reservat Temminki

§10 Stämman avslutas