Lainio Samfällighetsförening
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
Datum: 20201129 Tid: 10.00 Lokal: Bönhuset i Lainio
Dagordning
§1 Stämmans öppnande
§2 Stämmans behöriga utlysning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman
§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
§6 Fastställande av dagordning
§7 Verksamhetsberättelse för 2019
§8 Ekonomi och revisionsberättelse
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§13 Val av styrelse
Ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar och Thomas Eriksson
Ordinarie ledamöter för ett år
Avgår: Arne Henriksson och Siv-Britt Mangi
Suppleanter för ett år
Tur att avgå: Ulf Henricson och Lars Ejnestrand
Styrelseordförande för ett år
Tur att avgå: Arne Henriksson

§14 Val av revisor
§15 Val av valberedning
§16 Diskussionsstund
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
§18 Årsstämmans avslutande