Lainio Bys Vägsamfällighet
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
Datum: 20210814 Tid: 12.00 Lokal: Bönhuset i Lainio

Dagordning
§1 Stämmans öppnande
§2 Stämmans behöriga utlysning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman
§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
§6 Fastställande av dagordning
§7 Verksamhetsberättelse för 2019 och 2020
§8 Ekonomi och revisionsberättelser 2019 och 2020
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 och 2020
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021, med utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
§13 Val av styrelse
Ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar och Thomas Eriksson samt då 2 år passerat Ingemar Andersson

Ordinarie ledamöter för ett år
Tur att avgå: Arne Henriksson och Siv-Britt Mangi
Suppleanter för ett år
Tur att avgå: Ulf Henricson och Lars Ejnestrand
Styrelseordförande för ett år
Tur att avgå: Arne Henriksson
§14 Val av revisor
§15 Val av valberedning
§16 Diskussionsstund
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
§18 Årsstämmans avslutande