Lainio Samfällighetsförening

Lainio 2022-05-01

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Stämmans behöriga utlysning

Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet .Val ordförande för årsstämman
Ingemar Andersson blev vald som stämmans ordförande

 • Val av sekreterare för årsstämman
  Ulf Henricson blev vald som sekreterare

 • Val av två delägare som justerar stämmans protokoll
  Stig Eriksson och Börje Kruukka

 • Fastställande av dagordning
  Stämman godkände dagordningen

 • Verksamhetsberättelse för 2021
  Ordföranden gick igenom  Verksamhetsberättelsen för 2021.

 • Ekonomi och revisionsberättelse
  Ekonomin och revisionsberättelsen godkändes av medlemmarna.

 • Ansvarsfrihet för styrelsen
  Ansvarsfrihet godkändes av medlemmarna.

 • Inkommande Motioner från delägarna och styrelsen
  Beslut att ge 5000 kr i år för underhåll av Temminki-stugan. Ny ansökan ska skickas in varje år.

Avslag av medlemmarna om 30000 kr för fotbollsplanen däremot beviljas 5000 kr för renovering av kritmaskin och nya målnät.
Arrende för myrslåtter blev avslagen pga att Naturvårdsverket äger nyttjande rätten.
Renovering av kanotstugan blev inte beviljad.

Besked från kyrkan om vi kan slyröja inne i kyrkogården. Bidrag för renovering av staket samt slyröjning av väg till kyrkogården. Motionen är beviljad sedan tidigare, styrelsen avvaktar med ev bidrag från kyrkan samt ett kostnadsförslag från IFK Lainio

Slyröjning nedanför skolan bordläggs tills man kommit med en helhetslösning för byns strandremsor. Därefter lägger man ut anbud.
Renovering av badplats Angojärvi ej godkänt.
Beslutade att ändra i stadgarna att årsmötet flyttas till påskveckan.
Storleken på styrelsen ändrades från tre till fyra ledamöter samt endast en suppleant.

Stämman bestämde att höja fiskekort för delägare från 100 kr till 200 kr samt familjekortet från 150 kr till 300 kr.

 1. Ersättning till styrelse och revisorerna.
  Stämman godkände arvode för fyra ledamöter samt att man även tar ut ett mötesarvode för varje möte.
 2. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2022, med utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.
  Se inkommande motioner, punkt 10. Det är som är beviljat är verksamhetsplanen för Bysamfälligheten.
 3. Val av Styrelse

Ingemar Andersson, ordförande (1 år), ledamöter blev Ulf Henricson (2 år), Lars Karlsson (1 år) och Roger Björkelöv (2 år)

 1. Val av revisor

Ulrica McCabe blev vald

 1. Val av valberedning

Thomas Henriksson, Per Baldemar och Stig Fagerbo.

 1. Diskussionsstund
  Ta fram en skogsbruksplan men det måste vi vänta med tills förättningen är klar med Naturvårdsverket.
  Det blev diskussion om vi ska höja jaktavgiften för allmänna jakten, en motion måste in till nästa årsstämma.

Arrendeavgifter ska börjas tas ut för stugorna på allmänningen, 500 kr/år. En motion måste läggas till nästa årsstämman. Styrelsen måste göra en inventering på stugorna.

 1. Stämmoprotokollets tillgänglighet: Inom 2 veckor finns stämmoprotokollet tillgänglig på anslagstavlan i  byn, på hemsidan och kan även fås av styrelseledamot.
 2. Mötesordförande avslutar stämman

Lainio 220501

Mötesordförande: Ingemar Andersson                      Sekreterare: Ulf Henricson

Justerare: Börje Kruukka                                 Justerare: Stig Eriksson