Årsstämma 2018, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20180506  Tid: 13:00
Närvarande: 23 personer, enligt närvarolista

Protokoll
§1 Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande
§2 Bror Eriksson och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans protokoll.
§3 Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna. Roger Strandelin nämnde kostnader som funnits i samfällighetsföreningen. Förslag på personer man kan kontakta angående upptagning av färja. Ytterligare bidrag kan sökas hos Trafikverket, enligt Roger Strandelin.
§4 Kassören gick igenom ekonomin. Kassan blir tom till sommaren. Revisionsberättelsen lästes upp och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§5 Inkommet ärende från Roger Strandelin togs upp.
§6 Styrelsens förslag till vägarbeten lämnas tills vidare, eftersom uttaxering krävs.
§7 Styrelsen begär uttaxering. 20180616 ska arbetsgruppen komma med förslag på hur en uttaxering ska kunna ske.  Arbetsgrupp: Ulf Haapalahti, Lars Aspvik, Hans Haapalahti, Roger Strandelin, Torsten Strandelin och Roger Björkelöv.
§8 Frågan om arvode till nästa års styrelse och revisorer är inte aktuell.
§9 Val av styrelseledamöter och suppleanter lämnas.
§10 Punkten lämnas.
§11 Kopia på underskrivet protokoll sätts upp på anslagstavlan i byn och på hemsidan.
§12 Stämmans ordförande avslutade mötet.

Lainio 20180506

______________________________________   ____________________________________
Ordförande: Arne Henriksson                 Sekreterare: Siv-Britt Mangi

_____________________________________   ____________________________________

Justerare: Bror Eriksson     Justerare: Stig Fagerbo