Årsstämma 2018 för Lainio Samfällighetsförening (ordinarie föreningsstämma)
Datum: 20180527    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset
Närvarande: enligt närvarolista

Protokoll
§1  Ordförande öppnade mötet.
§2  Stämman ansågs behörigen utlyst, med annonser i NSD och Norrbottens Kuriren, samt på anslagstavlan.
§3  Hans Eriksson valdes till mötesordförande för stämman
§4  Siv-Britt Mangi valdes till sekreterare för stämman.
§5  Stig Fagerbo och Ulf Henriksson valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och lades till handlingarna med tillägget att styrelsens sammansättning ska skrivas in.
§8 Resultaträkningen gicks igenom men fastställdes inte. Stämman beslutade att samfällighets-föreningen ska betala sociala avgifter och arbetsgivaravgifter för styrelsearvoden. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna. Stämman beslutade:
Att fiskekort ska säljas via internet och Swish.
Att bevilja Lainio IFK bidrag på 20 000 kronor.
Lainio Samfällighetsförening beviljar avtalen från Landers Kraft och Ljusteknik AB på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, samt Sweco, gällande elschakt/ledning och övergång på fastigheten Lainio S:28.
§11 Ersättning till styrelsen och revisor enligt tidigare, oförändrat.
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 fastställdes, med utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman beslutade:
Att bidrag söks från Skogsstyrelsen för restaurering av Kurkkioleden.
Att utsättning av fisk ska ske i Koppelojärvi och Ruomusjärvi – röding, 2018.
Älgjakten bedrivs som tidigare.
Att samfälligheten går med i fiskekort.se.
Att stugarrendena slopas från och med 20180527.
§13 Per Baldemar och Thomas Eriksson valdes till ordinarie ledamöter för två år.
John Cannerborg och Johannes Jakobsson valdes till suppleanter för ett år.
Arne Henriksson valdes till ordförande för ett år.
§14 Val av revisor. Frågan utgår då föreningen, enligt tidigare beslut, anlitar en auktoriserad revisor.
§15 Ny valberedning valdes: Ulf Henriksson, Stig Fagerbo och Roger Björkelöv. Ulf Henriksson sammankallande.
§16 Övriga frågor (diskussionsstund): Siv-Britt Mangi tar på sig att kolla uppgiften om huruvida Lainio Samfällighetsförening ska förvalta både Lainio Bys Vägsamfällighet och Lainio Bysamfällighet.
Lainio Samfällighetsförening lånar ut pengar till en ny trissa till färjan, 15 000 kronor. Ingemar Thornéus ordnar med trissan. Sedan sjösätts färjan. Ingemar Thorneús byter olja i färjemotorn och anskaffar lås och nycklar.
§17 Stämmoprotokollet kommer att finnas på hemsidan och på anslagstavlan i byn, så fort som möjligt.
§18 Stämman avslutades.

Lainio 20180527

____________________________________ _________________________________
Mötesordförande: Hans Eriksson Sekr: Siv-Britt Mangi

____________________________________ _________________________________
Protokolljusterare: Ulf Henriksson Protokolljusterare: Stig Fagerbo