Lainio Bys Vägsamfällighet –
Protokoll ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
Datum: 20210814 Tid: 12.00 Lokal: Bönhuset i Lainio
Närvaro: enligt närvarolista
§1 Ordförande öppnade stämman.
§2 Stämman beslutade att utlysning av stämman skett korrekt: i NSD och Kuriren, på byns anslagstavla och därtill på hemsidan, i god tid före stämman.
§3 Val av ordförande för stämman
Ingemar Andersson valdes till mötesordförande.
§4 Val av sekreterare för stämman
Siv-Britt Mangi valdes till sekreterare för stämman.
§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll
Henry Fagerbo och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 lästes upp.
§8 Ekonomi och revisionsberättelser 2019 och 2020
Kassören gick igenom resultarapport för år 2019 och 2020. Revisorn föreslår stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019 och 2020.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 och 2020 beviljades.
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
Inga motioner har inkommit.
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår samma arvoden som tidigare och stämman antog förslaget.
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021, med utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Verksamhetsplanen lästes upp och Ulf Henricson föreslog att styrelsen bör inkomma med en motion till Kiruna kommun, om en bro över älven. Tillgängligheten till naturreservatet bör också lyftas. Många turister färdas årligen över med färjan och ingen av dem vet hur man ska handha överfarten. Arbeta mot Länsstyrelsen, eftersom de är de största delägarna, att färjeöverfarten ingår i vägen till reservatet.
Insamling av medel för vägsamfälligheten bör också styrelsen arbeta med.
Skriftligt brev till Naturvårdsverket med förfrågan om vad de vill med reservatet.
§13 Val av styrelse
Ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar och Thomas Eriksson samt då 2 år passerat Ingemar Andersson
Till nya styrelseledamöter, för två år, valdes: Ingemar Andersson och Lars Karlsson.
Ordinarie ledamöter för ett år
Avgår: Arne Henriksson och Siv-Britt Mangi
Inga nya ledamöter.
Suppleanter för ett år
Tur att avgå: Ulf Henricson och Lars Ejnestrand
Oval för Ulf Henricson och Lars Ejnestrand.
Styrelseordförande för ett år
Tur att avgå: Arne Henriksson
Stämman valde Ingemar Andersson till styrelseordförande för ett år.
§14 Val av revisor
Extern revisor utses av styrelsen.
§15 Val av valberedning
Arne Henriksson, Thomas Eriksson och sammankallande Siv-Britt Mangi.
§16 Diskussionsstund – finns under verksamhetsplan.
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet: finns bå byns anslagstavla, hemsida eller tillgänglig hos styrelseledamot senast 2 veckor efter stämman.
§18 Årsstämman avslutades.

Lainio 210814

_____________________ ___________________________
Mötesorf: Ingemar Andersson Sekr: Siv-Britt Mangi

_____________________ ___________________________
Protokolljusterare: Henry Fagerbo Protokolljusterare: Stig Fagerbo