Lainio Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma (årsstämma)
Datum: 20210814 Tid: 10.00 Lokal: Bönhuset i Lainio
Närvaro enligt bifoagad närvarolista.
Dagordning
§1 Ordförande öppnade stämman.
§2 Stämman ansågs vara utlyst enligt stadgarna, med kallelse i NSD, Kuriren och på byns anslagstavla i rätt tid. Därutöver på samfällighetens hemsida.
§3 Ingemar Andersson valdes till ordförande för stämman.
§4 Siv-Britt Mangi valdes till sekreterare för stämman.
§5 Henry Fagerbo och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans protokoll.
§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020.
§8 Kassören gick igenon resultatrapporter för år 2019 och 2020. Revisionsberättelserna för 2019 och 2020 föreslår årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för båda verksamhetsåren.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 och 2020 bewviljades av stämman.
§10 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna:
a) Motion angående eventuell jaktöverträdelse har inkommit. Styrelsen bedömer den som ett polisärende, eftersom det handlar om eventuellt brott. Motionen läses upp av den som skickat in motionen, Roger Strandelin, som också tar motionen med sig.
b) Från Lainio Bys väg samfällighet kom en uppgift till styrelsen om att förbereda ett förslag till solidarisk uttaxering till vägarna. Styrelsen föreslår att kassören skickar en talong utan ifylld summa, till samtliga boende i byn. Därtill skrivs ett brev att bidraget är högst frivilligt. Stämman beslutar att anta förslaget.
c) Styrelsen föreslår en stadgeändring, att ordinarie ledamöter ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant, då det är svårt att hitta människor som vill ta på sig uppdraget. Stämman beslutar att anta förslaget om 3 styrelseledamöter och 1 suppleant för styrelsen och förslaget går upp till röstning ännu en gång på ordinarie föreningsstämma 2022.
d) Stämman beslutar att röding ska sättas ut i Koppelojärvi och Ruomusjärvi för hela bidragssumman på 13 000 kr.
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna blir densamma som tidigare. Stämman antar förslaget.
§12 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021, med utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd lästes upp. Stämman beslutar att uppdra åt nästa styrelse att se över verksamhetsplanen med inkomststat.
§13 Val av styrelse
Ordinarie ledamöter för två år
Tur att avgå: Per Baldemar och Thomas Eriksson samt då 2 år passerat Ingemar Andersson
Till ordinarie ledamöter för två år valdes
Valberedningen har inga förslag.
Ingemar Andersson och Lars Karlsson väljs in som ledamöter för två år.
Ordinarie ledamöter för ett år
Avgår: Arne Henriksson och Siv-Britt Mangi
Valberedningen har inga förslag.
Stämman beslutar att styrelsen tills vidare får bestå av två ledamöter, Lars Karlsson och Ingemar Andersson.
Suppleanter för ett år
Tur att avgå: Ulf Henricson och Lars Ejnestrand
Till suppleanter för ett år valdes Ulf Henricson och Lars Ejnestrand.
Styrelseordförande för ett år
Tur att avgå: Arne Henriksson
Stämman valde Ingemar Andersson till styrelseordförande för 1 år.
§14 Val av revisor -extern revisor anlitas.
§15 Val av valberedning
Arne Henriksson, Thomas Eriksson och Siv-Britt Mangi valdes till valberedningen.
Siv-Britt Mangi valdes till sammankallande.
§16 Diskussionsstund hoppas över.
§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet: Inom två veckor finns stämmoprotokollet tillgängligt på anslagstavlan i byn, på hemsidan eller kan fås av styrelseledamot.
§18 Mötesordförande avslutar stämman.
Lainio 210814

_____________________ ___________________________
Mötesorf: Ingemar Andersson Sekr: Siv-Britt Mangi

_____________________ ___________________________
Protokolljusterare: Henry Fagerbo Protokolljusterare: Stig Fagerbo