Årsstämma 20170520 Lainio bys vägsamfällighet-kallelse

Årsstämma 2017, Lainio bys vägsamfällighet

Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20170520  Tid: 14.30

Dagordning

§1 Stämmans öppnande

§2 Stämmans behöriga utlysning

§3 Val av ordförande för stämman
§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmoprotokollet
§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§8 Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Framställningar från styrelsen och motioner från delägarna
Styrelsen meddelar att en ny finansieringsmodell måste tas fram för att bekosta de
enskilda vägarna. 

§10 Fastställande av verksamhetsplan för 2017

§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§12 Val av revisorer och suppleanter

§13 Övriga frågor

§14 Mötets avslutande

Årsstämma Lainio Samfällighetsförening 20170520 kallelse

Årsstämma 2017 för Lainio Samfällighetsförening
Datum: 20170520    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset

Dagordning

§1 Årsstämmans öppnande
§2 Årsstämmans behöriga utlysning

§3Val av ordförande för årsstämman

§4 Val av sekreterare för årsstämman

§5 Val av två delägare som ska justera stämmans protokoll

§6 Fastställande av dagordning

§7 Verksamhetsberättelse för 2016

§8 Fastställande av styrelsens och revisorernas berättelse av resultat och balansräkning     

     med årsbokslut för 2016

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av verksamhetsplan 2017
§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§12 Framställningar från styrelsen och inkomna motioner från delägarna
§13 Ekonomi. Styrelsen föreslår utdelning av kundfordring hos SCA.
§14 Val av
ordinarie ledamöter
       Tur att avgå: Siv-Britt Mangi
                              Arne Henriksson
                              Lars Alm har avgått på egen begäran
§15 Val av
suppleanter för ett år
       Tur att avgå: John Cannerborg
                              Johannes Jakobsson

§16 Val av styrelseordförande för ett år
       Tur att avgå: Arne Henriksson

§17 Val av revisor
       Tur att avgå: John Fagerbo

§18 Val av valberedning

       Valberedning saknas
§19 Övriga frågor
§20 Årsstämmans avslutande

Anbud

SNÖSLUNGA SÄLJES
Lainio Samfällighetsförening säljer en snöslunga som kan monters på traktor. Den står utanför föreningens lokal för den som vill titta på den. Anbud lämnas senast 1 september 2016, till Arne Henriksson, Lainio 4270, 980 10 Vittangi.

VINDFÄLLEN SÄLJES PÅ ANBUD
Fällena finns i Vuosuvaara. Anbudet avser avverkning och bortforsling och ska lämnas senast 1 september 2016, till Arne Henriksson, Lainio 4270, 980 10 Vittangi.

Ny ledamot av valberedningen

Under sistlidna stämman den 8/5 utsågs Doris Thornlund till sammankallande i valberedningen. Dessvärre var inte Doris valbar som ledamot och därför måste en ny utses. Detta kommer att göras vid extra stämman den 18/9. Styrelsen tar gärna in förslag från delägarna inför stämman. Vänligen kontakta styrelsens sekreterare Siv-Britt Mangi med eventuella förslag.

ANBUD

ANBUD – Bryggor till färjan, bryggbommar och skyltning

Lainio Bys Vägsamfällighet har beslutat att bryggorna på västra och östra sidan av Lainio älv, vid färjeläget, behöver en översyn med nödvändigt reparationsarbete inkluderande även reparation av bommar och varningsskyltar gällande påfarten av färjan på västra och östra sidan.

 

Förutsättningar:

 • Vägsamfälligheten tillhandahåller allt virke nödvändig för reparationsarbetena.
 • I färjkuren på västra sidan finns enfas strömuttag som får användas vid arbetet.
 • Skyltar finns tillgängliga.
 • Arbetena kan tidigast starta efter vägsamfällighetensstyrelsens beslut (Beslutet kommer att tas på mötet den

 

Omfattning:

 • Reparation av bryggorna till fullgott skick
 • Reparation av bryggbommar
 • Iordningställande av vägskyltar inkluderande stolpar och fundament (skyltar finns) och uppsättning på västra och östra sidan.

Kontaktperson:

 • Arne Henriksson (0981-410 63, 070-210 26 05)

Anbudet

Anbudsgivaren skall själv tillhandahålla verktyg för arbetet och eventuellt elverk för arbeten som måste utföras på östra sidan av älven. Anbudet skall minst innehålla följande:

 • Uppgifter på vem som lämnar anbudet (Företag (i förekommande fall), ansvarig för arbetet, adress, telefon, mail, F-skattesedel i förekommande fall
 • Tidplan inkluderande tidpunkt för när arbetet tidigast kan starta och när arbetet beräknas att vara utfört.
 • Virkes- och övrig material nödvändigt för arbetet
 • A) Pris för bryggreparation, B) Pris för reparation av bommar inkluderande uppsättning och C) Pris för varningsskyltar och uppsättning

Anbudet skall lämnas till Arne Henriksson senast 2016-03-20. Anbuden kommer att bedömas och beslut kommer att tas under vägsamfällighetens styrelsemötet 2016-03-27 varefter vinnande anbud utses och meddelas anbudsgivaren.

Lainio den 26/2-2016

Lainio Bys Vägsamfällighet